Köyle ilgili
Haberler
 Uşak Merkez İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliği 2009 Yılı Birinci Olağan Toplantısı Yapıldı :

Uşak Merkez İlçe Köylerine Hizmet Götürme Birliği, Vali Kayhan Kavas, başkanlığında 2009 yılı 1. Olağan Toplantısını gerçekleştirdi.
Toplantıya, Vali Kayhan Kavas, Garnizon Komutanı Albay M.Ruhi Candan, İl Genel Meclisi Başkanı Ali İhsan Uzun, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Servet Ecemiş ve İl Genel Meclisi Üyeleri ile köy muhtarları ve daire müdürleri katıldı. Uşak Valisi Kayhan Kavas,toplantıda yaptığı konuşmada muhtarlara asayiş ve toplumun huzuru için dikkat edilmesi gereken noktalar üzerinde durdu. Toplantıda başkanlık divanı seçimi yapıldıktan sonra Merkez İlçe Köylerine Hizmet Götürme Birliği başkan vekilliği seçimleri yapıldı. Oylamada Başkanlığa Vali Kayhan Kavas, oy birliği ile seçilirken 1. başkan vekilliğine Karakuyu Köyü Muhtarı Mehmet Özdemir, 2. başkan vekilliğine Derbent Köyü Muhtarı Hüseyin Kılınç, katip üyeliklere Bozköy Muhtarı Mehmet Özdemir ve Dışkaya Muhtarı Osman Er seçildi. Birlik encümenliğine ise İl Genel Meclisi üyeleri Mehmet Atasorkun ile Uğur Avcı, Yoncalı Köy Muhtarı Mustafa Kahya ve Gücer Köy Muhtarı Yakup Semiz seçildi. Toplantıda ayrıca 2008 yılı faaliyet raporu görüşülüp kabul edildi. 2009 yılı çalışmaları ve 2010 yılı yatırım programı görüşüldü. 

KÖYDES’e hangi üyeler seçildi?

Uşak Merkez İlçe Köylerine Hizmet Götürme Birliği, 1. Olağan Toplantısını gerçekleştirdi. Birliğe AK Parti’den 1, MHP’den 1 üye seçildi
22 Nisan 2009 Çarşamba 20:23

Toplantıya, Vali Kayhan Kavas, Garnizon Komutanı Albay Ruhi Candan, İl Genel Meclisi Başkanı Ali İhsan Uzun, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Servet Ecemiş, İl Genel Meclisi Üyeleri Mehmet Atasorkun, Verdi Cengiz, Hasan Hüseyin Alakent, Uğur Avcı, İbrahim cevher, Merkez Köyleri Muhtarları ve Birim Müdürleri katıldı.

Toplantı Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının ardından Uşak Valisi Kayhan Kavas’ın açılış konuşması ile devam etti. Vali Kayhan Kavas’ın konuşmasının ardından Garnizon Komutanı Albay Ruhi Candan muhtarlara asayiş ve toplumun huzuru için dikkat edilmesi gereken noktalar hakkında bilgi verdi.

Gündemin 2.maddesine geçildi ve Başkanlık Divanı seçimi yapıldı. Yapılan oylama sonucu oy birliği ile Başkanlığa Vali Kayhan Kavas, 1. Başkan Vekilliğine Karakuyu Köyü Muhtarı Mehmet Özdemir, 2. Başkan Vekilliğine Derbent Köyü Muhtarı Hüseyin Kılınç, Kâtip Üyeliklere Bozköy Muhtarı Mehmet Özdemir ile Dışkaya Muhtarı Osman Er seçildi.

Gündemin 3. Maddesi olan 2008 yılı Faaliyet Raporu görüşülüp kabul edildi.
Gündemin 4.maddesi olan 2009 yılı çalışmaları görüşüldü. Gündemin 5.maddesi 2010 yılı Yatırım Programı görüşüldü. Dilek ve temenniler bölümünden sonra Birlik Encümen Üyeleri seçimi yapıldı.

Gizli oylama ile yapılan seçim sonucunda İl Genel Meclisi’nden Mehmet Atasorkun ile Uğur Avcı; Muhtarlardan ise Yoncalı Köyü Muhtarı Mustafa Kâhya ile Gücer Köyü Muhtarı Yakup Semiz seçildiler. Birlik Encümeni Üyeleri seçiminden sonra toplantı sona erdi.Kaynak:http://www.usakguncel.com/haber/koydese-hangi-uyeler-secildi-599.htm


 

İşin Adı Yoncalı Ağaçlandırma Sahasında Arazi Hazırlığı Hizmeti Alınacaktır.
Kurum İl Çevre ve Orman Müdürlüğü
İşin Türü Yapım İhale Tarihi 08/06/2009 Pazartesi Saati 10:00 İl UŞAK
İlan Metni
 
 
   
  Yoncalı Ağaçlandırma Sahasında Arazi Hazırlığı Hizmeti Alınacaktır.
 
İdarenin Adı : İl Çevre ve Orman Müdürlüğü    
İşin Adı : Yoncalı Ağaçlandırma Sahasında Arazi Hazırlığı    
İhale Kayıt No : 2009/58923    
Türü - Usulü : Hizmet alımı - Açık ihale usulü    
 
 
 
 
  1. İdarenin
    a ) Adresi : KURTULUŞ MAH.İSMETPAŞA CAD.NO:90 /UŞAK
    b ) Telefon - Faks Numarası : 276 2273724 - 276 2273723
    c)Elektronik Posta Adresi : bilgi@usak_cevreorman.gov.tr
    ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) :  
  2. İhale Konusu hizmetin
    a ) Niteliği, Türü ve Miktarı

:

3´lü Riperle Alt Toprak İşleme : 96 Ha

servis Yolu Yapımı                         :10 Km

    b ) Yapılacağı Yer : 90,91,111,584 No´lu Bölmelerde
    c ) İşin Süresi : 60 (Altmış) Takvim Günüdür.(15.07.2009-13.09.2009)
3. İhalenin
  a ) Yapılacağı Yer

:

Uşak Orman İşletme Müdürlüğü Toplantı Salonu
  b ) Tarihi - Saati : 08.06.2009 - 10:00
  4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
  4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
 
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;
4.1.1.1 Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
4.1.1.2 Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1 Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2 Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6.Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge,
  4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler
 

4.3.1. İş deneyim belgeleri:: 
İlk ilan tarihinden geriye doğru son beş  yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimi gösteren ve teklif edilen bedelin %30 oranından az olmamak üzere, tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgesi,

4.3.2. Personel durumuna ilişkin belgeler 
İsteklinin gerçek kişi olması halinde :

a)Meslek mensubu mühendis ve/veya mühendislilerin ihale konusu işe ait konularda uzman olduğunu ve çalışanlar listesine kayıtlı bulunduğunu gösterir Orman Mühendisleri odasından alınmış  Oda Kayıt Belgesi

b)Meslek mensubu mühendis ve/veya mühendislerin ihale konusu işe ait konularda uzman olduğunu gösteren yıllık vizesi yapılmış Orman Mühendisleri Odası Serbest Meslek Mensupluğu Ruhsat Belgesi aslı veya noter onaylı

c)Serbest ormancılık bürosu tescil belgesi aslı veya noterden onaylı sureti

İsteklinin Ortaklık Bürosu Olması Halinde:

a)Meslek mensubu mühendis ve/veya mühendislerin ihale konusu işe ait konularda uzman olduğunu gösteren,yıllık vizesi yapılmış ,aslı veya onaylı Orman Mühendisleri Odası Serbest Meslek Mensupluğu Ruhsat Belgesi

b)Serbest ormancılık meslek mensupluğu ortaklık bürosu veya serbest ormancılık ve orman ürünleri meslek mensupluğu ortaklık bürosu tescil belgesi aslı veya onaylı sureti

İsteklinin Tüzel Kişi Olması Halinde :

a)5531 sayılı kanunda belirtilen mesleki konularda çalışma yapmak üzere 27 Şubat 2007 tarihli ve 26447 sayılı resmi gazetede yayımlanan Orman Mühendisliği,Orman Endüstri Mühendisliği ve Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Hakkında Kanuna dair ormancılık ve orman ürünleri bürolarının kuruluş ve çalışma esasları yönetmeliğinin 13 ve 14 üncü maddelerine göre kurulmuş tüzel kişilerde;

1)Tüzel kişi ortağı veya daimi çaılşan konumunda bulunan meslek mensuplarının uzmanlık konuları içinde ihale konularının da yer aldığı ,yıllık vizesi yapılmış ,Serbest meslek mensupluğu ruhsat belgesi veya onaylı sureti

2)Serbest ormancılık meslek mensupluğu şirketi veya serbest ormancılık ve orman ürünleri meslek mensupluğu şirketi tescil belgesi aslı veya onaylı sureti.

b)Ticaret sicil gazetesinde yayımlanan ana sözleşmesinde,ortakları arasında veya daimi teknik personel kadrosunda ,5531 sayılı kanunun 4 üncü maddesindeki konularda yetkili Orman mühendisleri odasına kayıtlı ,ruhsatlı ve çalışanlar listesine kayıtlı yetkili orman mühendisleri veya orman yüksek mühendisi bulunan tüzel kişilerde ;

1)Tüzel kişi ortağı veya daimi çalışan konumunda bulunan meslek mensuplarının uzmanlık konuları içinde ihale konularının yer aldığı , yıllık vizesi yapılmış,Serbest meslek mensubu ruhsat belgesi aslı veya noter onaylı sureti

2)Tüzel kişinin noter onaylı Ticaret Sicil gazetesi örneği

 

4.3.3. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ait belgeler ve kapasite raporu 
2 Adet 160-230 HP gücünde Paletli traktör+2 Adet ´lü Riper
1 Adet Bıçak Ekipmanı
Yukarıda sayısı ve niteliği belirtilen makine ve ekipmanın kendi malı olma şartı yoktur.Kendi malı olması halinde makine ve ekipmanlara ait fatura,demirbaş veya amortisman defterine kayıtlı olduğuna dair Noter tespit Tutanağı veya Yeminli mali Müşavir Raporu ya da serbest muhasebeci ve mali müşavir raporu ile belgelendirilir.
Geçici ithal ile getirilmiş 3226 Sayılı Finansal Kiralama kanunu hükümlerine göre edinilmiş makine ve ekipmanlar kira sözleşmesi eklenerek ve ihale ilk ilan tarihine kadarki kiraların ödendiği belgelendiği şartı ile isteklinin kendi malı sayılır.
  4.4. Benzer iş olarak kabul edilecek işler: 
  4.4.1 
makine ve işçi gücü ile yapılan her türlü ağaçlandırma ,erozyon kontrolü,toprak muhafaza,suni tensil ,fidan üretimi ve bakım işleri ile bunların etüt proje işleri birbirlerinin benzer iş olarak kabul edilir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 Türk Lirası karşılığı aynı adresten satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Uşak Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Şube Müdürlüğü(Kurtuluş Mah.İsmetpaşa Cad.No:90 /Uşak) adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3 'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11.Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 takvim günü olmalıdır.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
 
 
 
 
 
   

 

 


 

 
 
 
 
Necdet Akcay

www.usak-yoncali.tr.gg

Reklam
 
 

=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=
HOSGELDİNİZ...www.usak-yoncali.tr.gg (bu SITEDE aktif modaretörler:necdet akçay,ferhat arıkan ve turgay sahin )Sitede cok büyük yardimlari olan bizleri resim,video ve bilgi destegi saglayan KUDRET TEKİN ,TURGAY ŞAHİN , SİNAN AKÇAY ve YAŞAR TEMEL`e çok çok TEŞEKKÜRLER.... Haydi SİZLERİDE BELİYORUZ... KÖYÜMÜDEKİ ASKERLER : MEHMET YETER -MEHMET DÜZGÜN - HALİL CENGİZ - ABDULLAH DEMİR YONCALI KÖYÜNÜN 2009 MUHTAR KÖYÜMÜZÜN SEÇİMLERDEN SONRAKİ MUHTARI OLAN MUSTAFA KAHYA'YA YENİ GÖREVİNDE BAŞARILAR DİLİYORUZ)